สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารพันปัญหา

คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1.แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพฯ 10110
e-mail : hrme@mots.go.th   
โทร. 02-3560693

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน

คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว 
ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 2 มีนาคม 2566 ตลอต 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

คำตอบ : การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง คือ 
  (1) การชำระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment)
ผู้สมั2566 - 3 มีนาคม 2566 ภายในเวลาทำการ ของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ด้วย
  (2) การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทยผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียน (register) ขอใช้บริการ Krungthai NEXT แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบแอปพลิเคชั่น และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบ กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 20.00 น. และเก็บหลักฐานไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน จำนวน 380 บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการสอบแข่งขัน จำนวน 350 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : หลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ เว็บไซต์ http://secretary.mots.go.th  หรือ https://mots.thaijobjob.com ที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ  ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

คำตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และทางเว็บไชต์ https://mots.thajobjob.com เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://secretary.mots.go.th และเว็บไซต์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย https://www.thailandtourismfund.go.th

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร.02-3560693