สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารพันปัญหา

คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1.แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพฯ 10110
e-mail : hrme@mots.go.th   
โทร. 02-3560693

คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว  ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 21 มีนาคม 2566 ตลอต 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

คำตอบ : การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง คือ 
  (1) การชำระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment)
 ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 21 มีนาคม 2566 ภายในเวลาทำการ ของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ด้วย
  (2) การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทยผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียน (register) ขอใช้บริการ Krungthai NEXT แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบแอปพลิเคชั่น และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบ กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 21 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 20.00 น. และเก็บหลักฐานไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน จำนวน 430 บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการสอบแข่งขัน จำนวน 400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว หลังปิดรับสมัครสอบ ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบให้โดยเรียงตามลำดับการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถ ตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://mots.thaijobjob.com หรือ ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา https://www.mots.go.th ในหัวข้อ "การสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ" "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566
เป็นต้นไป

คำตอบ : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ทางเว็บไชต์ https://mots.thajobjobcom หรือทางเว็บไชต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา https://www.mots.go.th ในหัวข้อ "การประกาศรายชื่อ ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร.02-3560693